केन्द्रीय निकायहरु

क्र.सं. नाम तह इमेल फोन नम्बर
1 गौरा प्रसाई प्रमुख
2 खगेन्द्र चुडाल उपप्रमुख