केन्द्रीय निकायहरु

क्र.सं. नाम तह इमेल फोन नम्बर
1 डा.बेदुराम भुसाल प्रमुख
2 प्रकाश ज्वाला उपप्रमुख