केन्द्रीय निकायहरु

क्र.सं. नाम तह इमेल फोन नम्बर
1 जगन्नाथ खतिवडा प्रमुख
2 शम्भु श्रेष्ठ उपप्रमुख
3 दामोदर आर्याल उपप्रमुख