केन्द्रीय निकायहरु

क्र.सं. नाम तह इमेल फोन नम्बर
1 प्रा.डा इन्दु आचार्य प्रमुख
2 पुष्प पोख्रेल उपप्रमुख
3 इन्द्र बुढाथोकी उपप्रमुख